Plan de investigación: prazos

O prazo para a entrega do plan de investigación, co visto e prace do titor e do director remata o 14 de marzo de 2014. Deben entregarse tres copias en papel e unha copia electrónica Para a defensa oral o Tribunal correspondente establecerá unha data entre o 31 de marzo e o 4 de abril.