Documento de Actividades do Doutorando

Unha vez matriculado no Programa, materializarase para cada doutorando o documento de actividades personalizado a efectos do rexistro individualizado. Nel inscribiranse todas as actividades de interese para o desenvolvemento do doutorando segundo o que estableza a unidade responsable dos estudos de doutoramento na universidade e será avaliado anualmente pola Comisión Académica do Programa de Doutoramento.

Devandito documento deberá axustarse ao formato establecido en cada universidade, rexistrarse na aplicación informática e deberá quedar constancia documental que acredite a realización das actividades realizadas polo doutorando. Este documento será avaliado anualmente pola Comisión Académica do Programa de Doutoramento.

O doutorando terá acceso ao Documento de Actividades de Doutorando para anotar e actualizar as actividades que realice no contexto do programa. Os seus rexistros serán validados polo órgano académico correspondente tras a valoración do Titor e o Director, previa comprobación por parte da administración da autenticidade/veracidade dos méritos alegados, de ser o caso.

Ao Documento de Actividades de Doutorando terán acceso, para as funcións que correspondan en cada caso, o doutorando, ou o seu Titor, ou o seu Director de tese, a Comisión Académica do Programa de Doutoramento, a unidade responsable dos estudos de doutoramento na universidade e o persoal de administración responsable.

O seguimento do doutorando se levará a cabo de forma directa polo Director e o Titor da Tese, a partir da revisión trimestral do DAD e dos encontros presenciais co doutorando. Así mesmo o DAD constituirá un elemento imprescindible nos diferentes procedementos anuais de avaliación do doutorando ao longo do seu doutoramento.

 

Plan de Investigación

Antes de seis meses a contar desde a data da matrícula o doutorando elaborará un Plan de Investigación que incluirá estado do tema (con bibliografía), hipótese de traballo, a metodoloxía que empregará e os obxectivos que se han de acadar, así como os medios e a planificación temporal para alcanzalos.

Ao principio do segundo cuadrimestre, o doutorando/a terá que defender ante un tribunal o seu plan de investigación, en sesión pública. Esta defensa dará como resultado unha das seguintes cualificacións:

  • Apto sen modificacións
  • Apto con modificacións que deberán ser incluídas
  • Non apto, que conlevará a obriga de voltar presentar o plan de investigación con todas as modificacións suxeridas polo tribunal, dentro dun prazo de catro meses.

Unha vez o plan de investigación obteña unha cualificación de “apto” (calquera das dúas primeiras das que arriba se mencionan), remitirase á CAPD esta cualificación para que sexa anotada no Documento de Actividades.

Os avances na consecución do plan de investigación serán obxecto de seguimento por parte do comité titor durante o resto do período de realización da tese, como mínimo cada ano.

O comité titor remitirá á CAPD os informes que se deriven do devandito seguimento.

Anualmente a Comisión Académica do Programa de Doutoramento avaliará o Plan de investigación e o Documento de Actividades e dispoñerá para realizar a avaliación dos informes que para ese efecto deberán emitir o Titor e o Director. A avaliación positiva será requisito indispensable para continuar no Programa. No caso de avaliación negativa, que será debidamente motivada, o doutorando deberá ser de novo avaliado no prazo de seis meses, para o que elaborará un novo Plan de Investigación. No suposto de producirse unha nova avaliación negativa, o doutorando causará baixa definitiva no Programa.

 

Compromiso de supervisión

As funcións de supervisión, tutela e seguimento dos doutorandos reflectirase nun Compromiso de supervisión. Devandito compromiso será asinado por unha representación específica designada pola universidade, o Titor e o doutorando nun prazo máximo dun mes para contar desde a data de matrícula, incorporándose a sinatura do Director no momento da súa designación. Este Compromiso de supervisión incorporarase ao Documento de Actividades do Doutorando no momento da súa sinatura por todos os implicados.

No Compromiso de supervisión especificarase a relación académica entre o doutorando e a Universidade, os seus dereitos e deberes, incluíndo os posibles dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial derivados da investigación, así como a aceptación do procedemento de resolución de conflitos e a duración do mesmo. Incluiranse tamén os deberes do Titor do doutorando e do seu Director de tese.

No compromiso de supervisión deberán figurar as condicións nas que se publicará a tese de doutoramento.