No caso de que o doutorando careza da formación previa completa esixida no programa, a súa admisión no programa poderá quedar condicionada á superación de complementos de formación específicos, que poderán ser materias ou módulos de máster e grao. Os complementos asignados a un mesmo doutorando non poderán superar os 15 créditos ECTS e poderán realizarse de forma previa ou simultánea á matrícula en tutela académica no programa.

No caso de realización simultánea o alumnado deberá matricularse destes complementos no momento de formalizar a matrícula de tutela académica no programa, que deberán superarse no prazo máximo de tres cuadrimestres consecutivos. De non facelo así, o alumnado causará baixa no programa.

Complementos Créditos
Comunicación Escrita 3
Comunicación Multimodal 3
Comunicación Oral 3
Lingüística Aplicada 6
Lingüística do Corpus 6
Modelos e Métodos na Lingüística Actual 6
Planificación Lingüística 3
Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos 3