Indicador 2017/2018 2018/2019 2019/2020
IPD1
Prazas ofertadas
9 7 10
IPD2
Demanda
11 10 11
IPD3
Matrícula de novo ingreso
7 8 9
IPD4
Matrícula total
29 32 36
IPD5
% de estudantado procedentes de estudos de máster doutras universidades
14,29% 62,50% 11,11%
IPD6
% de estudantado estranxeiro matriculado
24,14% 28,13% 27,78%
IPD7
% de novos ingresos que requiren complementos formativos
14,29% 25,00% 33,33%
IPD8
% de estudantado matriculado según dedicación
TC: tempo completo
TP: tempo parcial

93,10%
6,89%

62,5%
37,5%

52,77%
47,22%

IPD11
% de estudantado con bolsa ou contrato predoutoral (FPI, FPU, Xunta…)
24,24% 21,69% 26,32%
IPD15
% de directores con sexenios vivos
85,00% 95,00% 100,00%
IPD16
% de directores estranxeiros
4,55% 4,00%
IPD17
Número de expertos internacionais en tribunais
16,67% 25%
IPD18-01
Número de teses defendidas
4 2
IPD18-02
Número de teses según dedicación
TC: tempo completo
TP: tempo parcial
MX: mixta3

1

4
2

IPD18-04
Duración media dos estudos
TC: tempo completo
TP: tempo parcial
MX: mixta

4

5

IPD18-07
% de teses coa calificación de “cum laude”
100,00% 50,00%